Alexandra

Dajme spolu gól.

DAJME SPOLU GÓL v školskom roku 2021/22 Projekt „Dajme spolu gól“ je súčasťou Grassroots programu SFZ. Najväčšou výzvou dnešnej doby je zastaviť dlhodobo klesajúci záujem verejnosti o futbal. Zmena spoločenského systému a konkurencia iných spoločenských odvetví dostala futbal do náročnej pozície. Futbal však svoju jedinečnosťou stále láka časť mladých ľudí, ktorých je ale podľa vývoja demografie […]

Dajme spolu gól. Read More »

Uzavretie Materskej školy – OZNAM

Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 969 24  Banská Štiavnica —————————————————————————————————— Č.1/2021                                                      Banská Štiavnica dňa:12.11.2021 Rozhodnutie zriaďovateľa k prerušeniu prevádzky Materskej školy Ul.1.mája č.4, 96901,  Banská Štiavnica Mesto Banská Štiavnica ako zriaďovateľ a v súlade s ustanoveniami § 152 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o  zmene a doplnení niektorých zákonov a na

Uzavretie Materskej školy – OZNAM Read More »

Výberové konanie na miesto vedúcej školskej jedálne

Materská škola, 1.mája 4, 969 01 Banská Štiavnica, zastúpená Mgr.Alexandrou Bókovou, riaditeľkou školy, v zmysle zákona č.552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúcej školskej jedálne. Voľné pracovné miesto               :     vedúca školskej jedálne Názov a sídlo zamestnávateľa    :     Materská škola, 1.mája 4, 969 01 Banská Štiavnica Termín nástupu                           :     01.11.2021 Pracovný pomer                           :   

Výberové konanie na miesto vedúcej školskej jedálne Read More »

Začiatok školského roka 2020/2021

Milí rodičia, prázdniny sa čoskoro skončia a my sa spoločne stretneme v novom školskom roku. Školský rok začína 2. septembra 2021. Zoznamy detí budú vyvesené na dverách tried. Deti treba privádzať do MŠ do 8.00 hod. Strava sa odhlasuje online prostredníctvom www.jedalen.sk , prihlasovacie údaje Vám pridelí vedúca ŠJ Ľ.Chovanová – tel.číslo 0456911161. Rovnaké telefónne

Začiatok školského roka 2020/2021 Read More »

Letné prázdniny 2021

Materská škola bude počas letných prázdnin otvorená v mesiaci august pre deti z MŠ Bratská a MŠ Mierová pre zamestnaných rodičov , pre svoje deti podľa potreby. Otvorené budú triedy v dolnej budove – zoznam detí nájdu rodičia na vstupných dverách do tried. V mesiaci júl bude pre deti z MŠ 1.mája k dispozícii MŠ

Letné prázdniny 2021 Read More »

Návrat do škôl po 19.4.2021

Od 19. 4. 2021 zriaďovatelia škôl prevádzkujú vybrané druhy škôl prezenčnou formou vzdelávania podľa rozhodnutia ministra už bez možnosti nechať zatvorenú školu z prevádzkových dôvodov. To znamená, že zriaďovateľ školy s riaditeľom školy môžu rozhodnúť o dištančnej forme vzdelávanie len za týchto podmienok: ak existuje v triede alebo v škole podozrenie na výskyt nákazy COVID-19

Návrat do škôl po 19.4.2021 Read More »

Informácia pre rodičov škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR zo dňa 2.marca 2021 a  v súlade s podmienkami nastavenými  v dokumente COVID AUTOMAT a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, vzhľadom k epidemiologickej situácii v okrese Banská Štiavnica, sa na  na pracovnom stretnutí primátorky mesta a riaditeľov škôl

Informácia pre rodičov škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica Read More »

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia Materskej školy 1.mája, v minulom roku sme vďaka Vašim 2% vyzbierali sumu 1.692,71 Eur. Za darované peniažky sa nám podarilo obohatiť detské knižnice vo všetkých triedach o nové a atraktívne detské knihy a encyklopédie, ďalej sme zakúpili novú práčku a sušičku prádla. Zo získaných peňazí sa nám podarilo zabezpečiť deťom predstavenie

2% z dane Read More »