Informácia pre rodičov škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica

Informácia pre rodičov škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR zo dňa 2.marca 2021 a  v súlade s podmienkami nastavenými  v dokumente COVID AUTOMAT a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, vzhľadom k epidemiologickej situácii v okrese Banská Štiavnica, sa na  na pracovnom stretnutí primátorky mesta a riaditeľov škôl dňa 4.marca 2021 prijali nasledovné opatrenia:

–  s účinnosťou od 8.-21.marca 2021 sa bude naďalej poskytovať výchova a vzdelávanie žiakom I.stupňa ZŠ J.Kollára a ZŠ J.Horáka a žiakon II.stupňa ZŠ v skupinkách 5+1 pre žiakov ZŠ J.Horáka a ZŠ J.Kollára,  ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,

– otvorené budú aj školské kluby detí a školské jedálne pre žiakov v prezenčnom vyučovaní v škole,

– výchova a vzdelávanie sa bude poskytovaťaj v materských školách MŠ Ul.Bratská, MŠ Mierová a MŠ 1.mája.

– podmienkou nástupu detí/žiakov do škôl je preukázanie  bezinfekčnosti zákonného zástupcu a prostredia, z ktorého dieťa prichádza do školy, nie staršie ako 7 dní.

Mesto  ako zriaďovateľ naďalej zabezpečuje aj  testovanie rodičov a zamestnancov hore uvedených škôl ( s možnosťou rezervácie obvyklým spôsobom na str. mesta) a to v MOM  ZŠ Jozefa Kollára  v sobotu 6.marca 2021,

v čase:  od 10.00 hod.– 13.00 hod .

             od 14.00 hod do 17.00 hod.

Mesto ako zriaďovateľ opätovne zabezpečí dezinfekciu priestorov ZŠ pred nástupom  žiakov do škôl 8.marca 2021 a to dezinfekciu polymérom  / HMG Universal /

V prípade zmenenej epidemiologickej situácie s dopadom na školstvo budeme rodičov včas informovať obvyklým spôsobom.

Ďalej primátorka mesta informovala o  možnosti predloženia  žiadosti  Základnej umeleckej školy  Banská Štiavnica o poskytnutie finančných prostriedkov EÚ – OP Ľudské zdroje  v rámci projektu “Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ“, ktorého cieľom je podpora udržania pracovných miest v ZUŠ formou príspevku na úhradu časti mzdy zamestnanca z dôvodu vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie a odstránenia jej následkov. Finančné prostriedky budú poskytnuté zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *