Uzavretie Materskej školy – OZNAM

Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 969 24  Banská Štiavnica

——————————————————————————————————

 

Č.1/2021                                                      Banská Štiavnica dňa:12.11.2021

 

 

 

Rozhodnutie zriaďovateľa

k prerušeniu prevádzky Materskej školy Ul.1.mája č.4,

96901,  Banská Štiavnica

 

Mesto Banská Štiavnica ako zriaďovateľ a v súlade s ustanoveniami § 152 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o  zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe usmernenie RÚVZ v Žiari nad Hronom  zo dňa 12.novembra 2021

rozhodlo

s účinnosťou od 15. novembra 2021 do  19.novembra 2021  o prerušení prevádzky  v Materskej škole Ul.1.mája č.4, Banská Štiavnica

 

 

 

 

 

 

 

Odôvodnenie:

 

Mesto Banská Štiavnica prijalo toto rozhodnutie  na základe oznámenia riaditeľky materskej školy o zvýšenej – až 53 % chorobnosti detí a zamestnancov  na respiračné ochorenie. Toto rozhodnutie je v súlade s platnou legislatívou  vo veci nariadení protiepidemických opatrení v zmysle  zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a noviel a  má zamedziť ďalšiemu šíreniu respiračných chorôb  v kolektíve  materskej školy s možným následným prenosom do rodín  detí a zamestnancov.

 

 

Mgr.Nadežda Babiaková

                                                                                        primátoka

Uzavretie Materskej školy – OZNAM

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *