Základné dokumenty

Či už hľadáte prihlíšku do našej škôlky, školský poriadok alebo vnútorné predpisy, všetko nájdete tu.

Dokumenty na stiahnutie

Školský poriadok

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Školský vzdelávací program

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Memorandum dieťaťa

Adaptačný plán

Práva dieťaťa

Vnútorný predpis č. 01/2019

o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov podaných podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach, bezpečnostná smernica v zmysle nového zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti Materskej školy.