Doplnkové aktivity

Okrem klasických aktivít ponúkame vašim deťom aj výber doplnkových aktivít: hudobno-dramatický krúžok, výtvarný krúžok, športový krúžok a krúžok anglického jazyka.

Hudobno-dramatický krúžok „Permoník“

Zameraný na zachovanie ľudových a miestnych banskoštiavnických tradícií.
Zdokonaľovanie rytmického, tanečného, hudobného cítenia a hovoreného slova.
Deti, ako malí permoníci a baníci sa zapájajú do kultúrno – spoločenských podujatí, ktoré usporadúva Mesto Banská Štiavnica a Banskoštiavnicko – Hodružský spolok.

Výtvarný krúžok „Výtvarníček“

Hravé objavovanie rôznych zaujímavých výtvarných techník.
Osvojovanie si pracovných a hygienických návykov pri práci s farbami a výtvarným materiálom.
Zapájanie sa do regionálnych, celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťaží.

Anglický jazyk

Učenie prirodzeným spôsobom – spevom, tancom, hrou, básničkami, riekankami a to počas dochádzky detí do materskej školy.
V triede Jašteričky.
Cez krúžok Anglického jazyka.

Saunovanie

Saunovanie podporuje imunitu a podporuje regeneráciu organizmu.
Deti majú možnosť dopriať si príjemný relax.