O materskej škole

„ Od nepoznaného k poznanému,
od šedivého k zelenému,
od múdrosti z minulosti
cez zážitky z prítomnosti
ku kvalitnej budúcnosti“.

Materská škola 1.mája Banská Štiavnica – “Detský raj“

Hlavná budova

Materská škola, Ul. 1.mája, je situovaná v troch budovách, ktoré sú spojené prechodovými chodbami. Všetky budovy sú zateplené, majú vymenené okná a nanovo zrekonštruované strechy. Postupne sa rekonštruujú sociálne zariadenia. V hornej budove sú umiestnené 2 triedy, riaditeľňa, krúžková miestnosť a telocvičňa. V dolnej budove sa nachádzajú štyri triedy, na dvoch poschodiach.

Triedy sú vybavené moderným nábytkom, interaktívnymi tabuľami a mnohými didaktickými pomôckami. Sú svetlé, slnečné a priestranné.

Tretiu budovu tvorí hospodársky pavilón, v ktorom sa nachádza kompletne vybavená, moderná kuchyňa s príslušnými priestormi, práčovňa a sušiareň, výtvarný ateliér, ako aj údržbárska dielňa.

Areál dopĺňajú školské dvory, na ktorých sa nachádzajú dve pieskoviská, ktoré spĺňajú hygienické kritériá, sú prekryté a pravidelne udržiavané, detské preliezačky – kovové aj drevené.

Elokovaná trieda

Nám. Padlých hrdinov č. 2 sa nachádza v prírodnom a tichom prostredí, mestskej časti Štefultov. Budova je typu rodinného domu, v ktorej sa nachádza samostatná trieda, jedáleň a spálňa. Stravovanie je zabezpečené formou výdajne stravy, ktorá sa vozí z MŠ 1. mája v súlade s hygienickými predpismi. Trieda je zariadená novým nábytkom, vybavená didaktickou technikou, interaktívna tabuľa, nástenka, digitálne hračky. Sociálne zariadenia sú novo zrekonštruované.

Prostredie v ktorom sa elokovaná trieda nachádza je v spojení s prírodou, školský dvor ponúka mnoho možností využitia nielen pre edukačnú činnosť, ale aj hry v pieskovisku, ktoré spĺňa hygienické normy, ale aj pre relax detí a rodičov. V susedstve školského záhrady sa nachádza novo vybudované detské ihrisko, ktoré je možné využívať aj deťmi materskej školy.

Na čo kladieme dôraz?

poznali svoje mesto a jeho okolie, chránili jeho prírodné a kultúrne dedičstvo.
pociťovali úctu k národným a kultúrnym tradíciám.
rozvíjali si environmentálne cítenie, posilňovali si úctu k prírodnému prostrediu.
vedeli riešiť problém v prospech zachovania tradícií nášho mesta, v prospech prírody a človeka.
zdokonalili jazykovú stránku a komunikačné zručnosti a rozvinú úctu k tradíciám materinského jazyka a svojej kultúre.
naučili chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a pohybovej aktivity.
prvkami ľudových a miestnych banskoštiavnických tradícií, deti sa prezentujú prostredníctvom hudobno – dramatického súboru PERMONÍK.
tvorivým prostredím bohatým na kultúrno – spoločenský život zameraný na udržiavanie miestnych baníckych tradícií.
rozvojom pohybovej kultúry, estetickej a hudobnej vnímavosti.
činnosťami spojenými s pohybom v prírode, ktoré obohacujú poznanie detí o nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti.
aktivitami posilňujúcimi vzťahy k všetkému živému a odovzdávanie poznatkov priamo v prírode.
výučbou cudzieho jazyka pod vedením kvalifikovaného lektora.
možnosťou oboznámiť sa s IKT a pracovať prostredníctvom výučbových interaktívnych programov, ktoré sú určené na rozvoj dieťaťa.
možnosťou využívať pomôcku Lego dacta.
možnosťou zúčastňovať sa Školy v múzeu – tvorivé dielne v ktorých prostredníctvom zážitkového učenia spoznávame tradičné remeselné a výtvarné techniky.
plavecký kurz pre predškolákov.

Princípy a cieľe

Kľúčom do detského raja je podnetné, estetické, tvorivé a radostné prostredie MŠ, výchova dobrým slovom a príkladom. Ťažiskom je vytváranie vzťahov dôvery partnerstva a spolupráce, pocitu bezpečia. Dôležité je napĺňať túžby detí aby nezabudli, aké krásne je byť dieťaťom.

Chceme, aby v našej materskej škole každé dieťa mohlo zažiť pocit úspechu a šťastia. Chceme stavať na princípoch humanizácie výchovy a vzdelávania, práve na rozvoji vlastnej individuality v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa.

Princípy predškolskej edukácie

Detstvo je plnohodnotná súčasť života.
Dôležité je dieťa ako celok, tak jeho duševná, ako aj fyzická stránka.
Celostnosť poznávania sveta a jeho súčastí.
Významným motivačným činiteľom pre dieťa je hra.
Rozvíjať viac vnútorné, ako vonkajšie sily (sebadisciplína).
Rešpektovať vývinové štádiá dieťaťa a jeho špecifiká.
Pri výchove a vzdelávaní je potrebné začať v činnosti, ktorú dieťa ovláda a nie v činnosti, ktorú nepozná.
Rešpektovať vnútorný život dieťaťa.
Harmónia vzťahov dieťaťa (vzťahy detí s dospelými i medzi sebou).

Hlavné cieľe školy

Deti zažijú radosť zo sociálneho kontaktu s rovesníkmi, budú mať a uplatňovať zdravé sebavedomie s dôrazom na sebapoznanie, budú primerane veku niesť zodpovednosť za svoje konanie, budú sa vedieť slobodne vyjadriť a presadiť s ohľadom na práva, potreby a názory inýc.
Deti sa naučia chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a pohybovej aktivity.
Deti sa naučia žiť v súlade s prírodou a jej zákonitosťami a chrániť životné prostredie a vnímať seba ako jeho súčasť.
Deti si zdokonalia jazykovú stránku a komunikačné zručnosti a rozvinú úctu k tradíciám materinského jazyka a svojej kultúre
Deti budú na základe vlastnej iniciatívy objavovať krásy regiónu Banská Štiavnica, jej prírodné a kultúrne dedičstvo