Školská jedáleň

Vedúca: Daniela Opielová
Tel.: 045/691 11 61
E-mail: jedalenms@gmail.com
Pracovná doba: pondelok – piatok 7:00 – 15:00

Cena stravného

Žiaci materskej školy

Desiata: 0,55€
Obed: 1,30€
Olovrant: 0,45€
Rež. náklady: 0,50€
Spolu za deň: 2,80€

Žiaci v hmotnej núdzi a predškoláci

Desiata: 0,30€
Obed: 0,35€
Olovrant: 0,25€
Rež. náklady: 0,50€
Spolu za deň: 1,40€

Zamestnanci

Obed: 1,54€

Cudzí stravníci

Obed: 2,60€
Rež. náklady: 1,30€
Spolu za deň: 3,90€

Úhrada

Úhradu stravy je potrebné vykonať vždy vopred, t. j. do 20. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.
IBAN: SK50 0200 0000 0016 4527 7351
Banka: VÚB


Odhlasovať a prihlasovať na stravu je možno deň vopred do 14,00 hodiny, prípadne do 8,00 hodiny ráno. Nakoľko po tejto hodine už nie je možné prihlásiť sa na stravu, je potrebné, aby dieťa prichádzalo do materskej školy do 8,00 hodiny rannej.