Piatok 22.03.2019, Beňadik


Sme transparentní

Prihlásenie

Milí rodičia,

Prezentacia

chceme Vám predstaviť našu materskú školu, ktorej výchovná činnosť je od roku 1993 zameraná na ekológiu, poznávanie prírody a jej ochranu. Dovoľte nám, aby sme Vás stručne oboznámili so základnými myšlienkami a princípmi ekologickej a environmentálnej výchovy, ktoré realizujeme pri práci s deťmi :

 • spoznávanie okolitej prírody a oboznamovanie sa s ňou – Náučné chodníky, chránené rastliny;
 • prebúdzať citový vzťah k prírode, poznávať prírodu cez citové väzby a prirodzenú detskú zvedavosť;
 • získať elementárne poznatky o príkladoch pozitívneho a negatívneho vzťahu človeka k prostrediu;
 • oboznamovanie sa so životom zvierat, vodných živočíchov a hmyzu;
 • neodovzdávať deťom hotové poznatky, ale podnecovať v nich myslenie, uvažovanie a iniciovať nové spôsoby riešenia problémov a krízových situácií;
 • nepoúčať o problémoch civilizácie ako takej, ale umožniť deťom vnímať krásu prírody a chápať prírodu ako neoddeliteľnú súčasť civilizácie, kultúry a samotnej existencie človeka;

Cieľom nášho snaženia je dať deťom základné vedomosti o dôležitosti prírody pre život a hlavne pre prežitie človeka tejto i budúcich generácií. Nemáme v úmysle vychovať len samých aktívnych ochrancov prírody, chceme však položiť základy generácie ľudí, ktorá si prírodu váži a hlavne – neničí ju.

Heslo školy: „CHCEME DÝCHAŤ ČISTÝ VZDUCH“

Deti našej materskej školy pracujú pod názvom EKODUBÁCI a ich maskotom je :

V roku 2010 vznikol hudobno-dramatický súbor PERMONÍK, ktorý reprezentuje našu MŠ na mnohých podujatiach a deti v ňom venujú pozornosť rozvíjaniu baníckych tradícií.

Od roku 2014 organizujeme v spolupráci s mestom Banská Štiavnica a Centrom voľného času celoslovenskú súťaž výtvarnej tvorby detí predškolského a školského veku - PIKULÍKOVE VESELÉ PASTELKY.

Materská škola je 5 – triedna. S účinnosťou od 01.01.2012 sa zriadilo elokované pracovisko Materskej školy- elokovaná trieda na Ul. Námestie padlých hrdinov 2 Banská Štiavnica.

Prihliadajúc na zameranie MŠ triedy nesú názvy:

 • Permoníci
 • Dubčovia
 • Škriatkovia
 • Pikulíci
 • Jašteričky
 • Štefultovské tekvičky

K interiéru tried patria interaktívne tabule, ktoré sú umiestnené na každom poschodí. Prešli sme úspešnou integráciou digitálnych technológií do predškolskej prípravy detí. V r.2011 sa škôlka zapojila do projektu IBM a získala počítačovú zostavu Kid Smard. Medzi atraktívne učebné pomôcky obohacujúce a skvalitňujúce výučbu detí na posilnenie aktivizujúcich a moderných metód výučby patria aj digitálny mikroskop EASI-SCOPE, mikrofóny EASI SPEAK, interaktívne steny, programovateľné včely BEE-BOT. Využívame ich na vývin tvorivosti a myslenia, rôznych gramotností : grafickej, algoritmickej, logickej, numerickej, priestorovej a jazykovej.

Celé naše snaženie vedie k tomu, aby si deti okrem množstva potrebných poznatkov odniesli do svojho dospeláckeho života aj kus lásky z predškolského prostredia.

Doprajte svojmu dieťaťu krásne prežité škôlkárske roky, aké si pamätáte Vy a bez váhania ho zapíšte do našej materskej školy.

Nech je každý deň v materskej škole pre dieťa otvorenou knihou, z ktorej čerpá radosť, pozitívne zážitky a múdrosť."

Riaditeľka MŠ Mgr. Alexandra Bóková