Začiatok školského roka 2020/2021

Začiatok školského roka 2020/2021

Milí rodičia,

prázdniny sa čoskoro skončia a my sa spoločne stretneme v novom školskom roku. Školský rok začína 2. septembra 2021. Zoznamy detí budú vyvesené na dverách tried. Deti treba privádzať do MŠ do 8.00 hod. Strava sa odhlasuje online prostredníctvom www.jedalen.sk , prihlasovacie údaje Vám pridelí vedúca ŠJ Ľ.Chovanová – tel.číslo 0456911161. Rovnaké telefónne číslo prosím využite na odhlasovanie stravy v prípade náhlej zmeny zdravotného stavu dieťaťa, alebo informácií ohľadne stravy.

Poplatky za MŠ sa uhrádzajú do 15 dňa v mesiaci.

Na základe VZN č. 2/2021 zo dňa 29.6.2021 sa menia poplatky v MŠ od 1. septembra 2021 nasledovne:

 • výška príspevku na školné pre deti od dva do päť rokov veku je 25 Euro mesačne
 • Výška stravného sa nemení zostáva 1,54Euro na deň, režijné náklady na stravné 0,20 Euro na jedno odobraté jedlo.
 • dotáciu na stravu vo výške 1,30 Euro pre päť ročné deti, si môžu uplatniť deti v poslednom ročníku MŠ do dovŕšenia šiesteho roku veku.
 • Dotáciu po dovŕšení šiesteho roku veku dieťaťa si môže uplatniť zákonný zástupca, ktorý si neuplatňuje zvýšený daňový bonus. Na základe čestného vyhlásenia zákonného zástupcu. Tlačivo čestné vyhlásenie si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ.
 • nárok na dotáciu majú deti z domácnosti ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorých príjem je najviac vo výške životného minima

Výška stravného sa nemení zostáva 1,54Euro na deň.

Pre deti do MŠ treba priniesť:

 • papučky
 • pyžamko
 • náhradné oblečenie do skrinky
 • hygienické potreby – zoznam bude zverejnený na každej triede
 • náhradné rúško do skrinky

VŠEOBECNÉ OPATRENIA KVÔLI PREVENCII COVID-19

Opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR a sú založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky.

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov, deti v materskej škole a v registrovaných nesieťových zariadeniach, žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so sluchovým postihnutím, alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a ich pedagógovia.

Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzenie skupinových aktivít.

Ruky je opatrením, ktoré eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice

Základné prevádzkové pokyny

Pri ceste do/zo školy sa žiak/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby

Ranný filter: – materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka

V záujme zachovania zdravia a bezpečnosti žiakov a zamestnancov v škole dôrazne odporúčame pred začiatkom školského roka 2021/2022:

 • Nezdržiavať sa zbytočne dlho v priestoroch MŠ, dodržiavať povinnosť mať vhodne prekryté dýchacie cesty
 • Nevstupovať do priestorov triedy
 • Dieťa do a z MŠ doprevádza len jeden zákonný zástupca, alebo poverená osoba
 • Do MŠ dieťa priviesť do 8.00 hod, nakoľko po tomto čase sa uzamykajú priestory MŠ
 • Nenosiť do MŠ hračky, potraviny,lieky
 • Dať dieťaťu do skrinky jedno čisté rúško ( pre prípad nutnosti izolácie)
 • Do MŠ privádzať dieťa zdravé, v prípade, že dieťa trpí alergiou, je rodič povinný priniesť potvrdenie od odborného lekára

ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022 manuál pre všetky druhy škôl https://www.minedu.sk/data/att/20596.pdf

COVID Automat je systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia COVID-19 v SR. Úlohou COVID Automatu je poskytnúť včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy.

Aktuálny COVID Automat je dostupný na webovej stránke: https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/. COVID Automat zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 regionálne podľa okresov v rámci územia SR. COVID Automat má zadefinované stupne podľa farieb, ktoré vyjadrujú vývoj ochorenia COVID-19 na danom území okresu.

Súčasťou COVID Automatu je aj časť upravujúca opatrenia pre školy a školské zariadenia – určuje, v akom režime na základe rizika šírenia fungujú v konkrétnych okresoch. Materské školy, základné školy, stredné školy a špeciálne školy zostávajú otvorené vo všetkých farbách okresov. Jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP sa riadia podľa farby okresu.

V prípade ďalších otázok, alebo podnetov ma kontaktujte na riaditel@ekodubaci.sk, alebo na tel.čísle 0917201223.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *