Návrat do škôl po 19.4.2021

Návrat do škôl po 19.4.2021

Od 19. 4. 2021 zriaďovatelia škôl prevádzkujú vybrané druhy škôl prezenčnou formou vzdelávania podľa rozhodnutia ministra už bez možnosti nechať zatvorenú školu z prevádzkových dôvodov. To znamená, že zriaďovateľ školy s riaditeľom školy môžu rozhodnúť o dištančnej forme vzdelávanie len za týchto podmienok:

 • ak existuje v triede alebo v škole podozrenie na výskyt nákazy COVID-19 u zamestnancov alebo žiakov, pričom pri rozhodovaní o zatvorení triedy alebo školy postupuje zriaďovateľ školy a riaditeľ školy hlavne podľa manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia – Covid školský semafor (zelená, oranžová a červená fáza),
 • pri splnení podmienky podozrenia alebo výskytu nákazy COVID-19 v triede alebo v škole sa môže prerušiť prevádzka triedy alebo školy len vo forme vydania rozhodnutia vo forme udelenia riaditeľského voľna so súhlasom zriaďovateľa,
 • v tomto prípade je potrebné, aby škola v maximálne možnej miere zabezpečila žiakom, ktorí sa z tohto dôvodu nezúčastňujú prezenčnej formy vzdelávania dištančné vzdelávanie.
  Naďalej platí, že o zatvorení triedy alebo školy môže rozhodnúť príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva z dôvodu individuálne posúdenej epidemiologickej situácie v škole alebo regióne.
 • Školy a školské zariadenia budú otvorené od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021 tak, ako je uvedené v tabuľke č. 1.
 • Testy – ak je uvedená potreba testu zákonného zástupcu, potom sa musí dať otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Ak ide o plnoletého žiaka, tak sa testuje len on, bez povinnosti testovania rodiča.
 • Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.
 • Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19. Prehľad prehlásení s upresnením je v časti 15 tohto manuálu.
 • Riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom určí podľa svojich personálnych a priestorových možností, či ponechá na 2. stupni ZŠ a na SŠ dištančné vzdelávanie a/alebo vytvorí skupiny 5 žiakov + učiteľ, pre žiakov, ktorí sa nemôžu učiť dištančne.
 • Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadia školy a školské zariadenia podľa:
 • a. tohto manuálu „Návrat do škôl“ (od 19. 4. 2021),
 • b. „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza) tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,
 • c. platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,
 • d. celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *