Výberové konanie na miesto vedúcej školskej jedálne

Materská škola, 1.mája 4, 969 01 Banská Štiavnica, zastúpená Mgr.Alexandrou Bókovou, riaditeľkou školy, v zmysle zákona č.552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúcej školskej jedálne.

 

Voľné pracovné miesto               :     vedúca školskej jedálne

Názov a sídlo zamestnávateľa    :     Materská škola, 1.mája 4, 969 01 Banská Štiavnica

Termín nástupu                           :     01.11.2021

Pracovný pomer                           :    doba určitá do 31.08.2022 s predpokladom na dobu

neurčitú

Pracovný úväzok                         :     100%

Platové podmienky                      :     v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. v znení neskorších

predpisov  (  tarifný plat 723,50 € – 830,50 € –

v závislosti od  dĺžky  započítanej praxe)

 

 1. Kvalifikačné požiadavky a prepodklady :

 

Ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania – stredná hotelová škola, stredná škola spoločného stravovania, stredná priemyselná škola potravinárska

 

 1. Iné kritériá a požiadavky :

 

 • praktické zručnosti využiteľné pri výkone epidemiologicky závažnej činnosti
 • znalosť príslušných právnych predpisov, vyhlášky MŠ SR č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania v znení neskorších predpisov, znalosť ekonomiky v oblasti financovania školskej jedálne
 • ovládanie PC na úrovni základného kancelárskeho balíka a špecializovaného softvéru pre zariadenia verejného stravovania s plne elektronickým systémom
 • prax v zariadení spoločného stravovania najmenej 5 rokov, preferuje sa prax v školskom stravovacom zariadení
 • znalosť hygienických predpisov a požiadaviek vrátane HACCP
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť v zmysle §3 ods.3 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • zdravotná spôsobilosť
 • organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov potrebných k zaradeniu do výberového konania :

 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • fotokópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti – (doložiť pri nástupe do zam.)
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle §11 zákona č.18/2018 Z.z.

 

 1. Výberové konanie bude pozostávať z pohovoru pred výberovou komisiou.

 

 1. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní :

Uzávierka prijímania žiadostí je 20.09.2021 (pondelok)  o 15.00 hod. V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené MŠ, 1.mája 4, 96901 Banská Štiavnica. Na oneskorene doručené žiadosti  sa nebude prihliadať.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie – neotvárať“ na adresu :

Materská škola

1.mája 4

969 01 Banská Štiavnica

 

 

 1. Dátum a miesto výberového konania.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23.09.2021 (štvrtok) o 09.00 hod. v riaditeľni MŠ,

1.mája 4, 969 01 Banská Štiavnica – horná budova – 1.poschodie vľavo.

Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú

predpoklady stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky požadované doklady

podľa bodu 3.

 

 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 03.09.2021

 

 

…………………………………………………….

Mgr.Alexandra Bóková, riaditeľka MŠ

 

Výberové konanie na miesto vedúcej školskej jedálne

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *