Výberové konanie na miesto vedúcej školskej jedálne

Materská škola, 1.mája 4, 969 01 Banská Štiavnica, zastúpená Mgr.Alexandrou Bókovou, riaditeľkou školy, v zmysle zákona č.552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúcej školskej jedálne.

Výberové konanie na miesto vedúcej školskej jedálne

Materská škola, 1.mája 4, 969 01 Banská Štiavnica, zastúpená Mgr.Alexandrou Bókovou, riaditeľkou školy, v zmysle zákona č.552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúcej školskej jedálne.

Voľné pracovné miesto               :     vedúca školskej jedálne

Názov a sídlo zamestnávateľa    :     Materská škola, 1.mája 4, 969 01 Banská Štiavnica

Termín nástupu                           :     01.11.2021

Pracovný pomer                           :    doba určitá do 31.08.2022 s predpokladom na dobu

neurčitú

Pracovný úväzok                         :     100%

Platové podmienky                      :     v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. v znení neskorších

predpisov  (  tarifný plat 723,50 € – 830,50 € –

v závislosti od  dĺžky  započítanej praxe)

 1. Kvalifikačné požiadavky a prepodklady :

Ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou z okruhu stravovania – stredná hotelová škola, stredná škola spoločného stravovania, stredná priemyselná škola potravinárska

 1. Iné kritériá a požiadavky :
 • praktické zručnosti využiteľné pri výkone epidemiologicky závažnej činnosti
 • znalosť príslušných právnych predpisov, vyhlášky MŠ SR č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania v znení neskorších predpisov, znalosť ekonomiky v oblasti financovania školskej jedálne
 • ovládanie PC na úrovni základného kancelárskeho balíka a špecializovaného softvéru pre zariadenia verejného stravovania s plne elektronickým systémom
 • prax v zariadení spoločného stravovania najmenej 5 rokov, preferuje sa prax v školskom stravovacom zariadení
 • znalosť hygienických predpisov a požiadaviek vrátane HACCP
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť v zmysle §3 ods.3 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • zdravotná spôsobilosť
 • organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita
 1. Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov potrebných k zaradeniu do výberového konania :
 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • fotokópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti – (doložiť pri nástupe do zam.)
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle §11 zákona č.18/2018 Z.z.
 1. Výberové konanie bude pozostávať z pohovoru pred výberovou komisiou.
 1. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní :

Uzávierka prijímania žiadostí je 20.09.2021 (pondelok)  o 15.00 hod. V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené MŠ, 1.mája 4, 96901 Banská Štiavnica. Na oneskorene doručené žiadosti  sa nebude prihliadať.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie – neotvárať“ na adresu :

Materská škola

1.mája 4

969 01 Banská Štiavnica

 1. Dátum a miesto výberového konania.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23.09.2021 (štvrtok) o 09.00 hod. v riaditeľni MŠ,

1.mája 4, 969 01 Banská Štiavnica – horná budova – 1.poschodie vľavo.

Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú

predpoklady stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky požadované doklady

podľa bodu 3.

V Banskej Štiavnici, dňa 03.09.2021

…………………………………………………….

Mgr.Alexandra Bóková, riaditeľka MŠ

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *