Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ pre školský rok 2020/2021 upravené od 16.9.2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ pre školský rok 2020/2021 upravené od 16.9.2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ pre školský rok 2020/2021 upravené od 16.9.2020

Manuál pre materské školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Zmeny sa týkajú najmä:

  • vstup cudzích osôb v priestoroch školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školyčestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente
  • zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni – vrátane víkendov a sviatkov písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá karanténne opatrenie Príloha 2, poprípade PN od lekára
  • zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni – vrátane víkendov a sviatkov písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti Príloha č. 4
  • zákonný zástupca pri prerušení dochádzky dieťaťa viac ako 5 pracovných dní – víkendy a sviatky sa nezapočítavajú, z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný
  • organizácia ostatných hromadných podujatí sa neodporúča

Dieťa, či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Zákonný zástupca, alebo zamestnanec oznámi po indikácii RÚVZ alebo všeobecným lekárom škole, že je u jeho dieťaťa, alebo uňho podozrenie na ochorenie COVID-19 , škola následne postupuje podľa pokynov.

Celé znenie usmernenia nájdete tu: https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-1692020/

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *