Utorok 31.03.2020, Benjamín


Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Sme transparentní

Prihlásenie

Doplnkové aktivity

Hudobno – dramatický krúžok „PERMONÍK“

 • zameraný na zachovanie ľudových a miestnych banskoštiavnických tradícií;
 • zdokonaľovanie rytmického, tanečného, hudobného cítenia a hovoreného slova;
 • deti, ako malí permoníci a baníci sa zapájajú do kultúrno – spoločenských podujatí, ktoré usporadúva Mesto Banská Štiavnica a Banskoštiavnicko – Hodružský spolok;

 

„VÝTVARNÍČEK“ výtvarný krúžok

 • hravé objavovanie rôznych zaujímavých výtvarných techník;
 • osvojovanie si pracovných a hygienických návykov pri práci s farbami a výtvarným materiálom;
 • zapájanie sa do regionálnych, celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťaží;

 

Anglický jazyk

 • učenie prirodzeným spôsobom – spevom, tancom, hrou, básničkami, riekankami a to počas dochádzky detí do materskej školy;
 • v triede Jašteričky
 • cez krúžok Anglického jazyka

Športový krúžok

 • rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti;
 • loptové hry, zimné športy, plávanie;
 • turistické vychádzky do okolia;