Piatok 24.01.2020, Timotej


Sme transparentní

Prihlásenie

Doplnkové aktivity

Hudobno – dramatický krúžok „PERMONÍK“

 • zameraný na zachovanie ľudových a miestnych banskoštiavnických tradícií;
 • zdokonaľovanie rytmického, tanečného, hudobného cítenia a hovoreného slova;
 • deti, ako malí permoníci a baníci sa zapájajú do kultúrno – spoločenských podujatí, ktoré usporadúva Mesto Banská Štiavnica a Banskoštiavnicko – Hodružský spolok;

 

„VÝTVARNÍČEK“ výtvarný krúžok

 • hravé objavovanie rôznych zaujímavých výtvarných techník;
 • osvojovanie si pracovných a hygienických návykov pri práci s farbami a výtvarným materiálom;
 • zapájanie sa do regionálnych, celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťaží;

 

Anglický jazyk

 • učenie prirodzeným spôsobom – spevom, tancom, hrou, básničkami, riekankami a to počas dochádzky detí do materskej školy;
 • v triede Jašteričky
 • cez krúžok Anglického jazyka

Športový krúžok

 • rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti;
 • loptové hry, zimné športy, plávanie;
 • turistické vychádzky do okolia;