Piatok 24.01.2020, Timotej


Sme transparentní

Prihlásenie

Erasmus+ ,,Vzdelávací pobyt na Malte“

Ani počas letných prázdnin sme nezaháľali a vďaka Programu EU pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport – Erasmus+ si tím našich pedagógov zvyšoval svoju odbornosť a kvalifikáciu. V čase od 22. júla do 2. augusta 2019 sa Mgr. Alexandra Bóková, Bc. Katarína Kútniková, Eva Pecníková a Mgr. Marianna Andacká zúčastnili vzdelávacieho pobytu na Malte na základe vytvorenia a schválenia projektu, ktorý sme podali v rámci Projektu Erasmus +.

Kurz ,, Sprievodca pozorovania v triede“ zameraný na pozorovanie vyučovacieho procesu, používanie vzdelávacích materiálov učiteľmi, zapojenie študentov a používanie najlepších metód výučby absolvovali Mgr. Alexandra Bóková, Bc. Katarína Kútniková. Bc. Katarína Kútniková absolvovala navyše kurz, ktorý sa týkal prehĺbenia hovorových, komunikačných a prezentačných schopností v anglickom jazyku. Eva Pecníková absolvovala kurz ,,Kreatívna metodológia“ zameraný na tvorbu digitálnych učebných pomôcok, kreatívnu prácu s interaktívnou tabuľou a inými digitálnymi pomôckami. Vedomosti o tom, ako používať pozitívne stratégie na nastavenie pravidiel v triede a hravé udržanie disciplíny v procese učenia sa, získala Mgr. Marianna Andacká absolvovaním kurzu ,,Efektívny manažment triedy pre učiteľov“. Úspešným absolvovaním kurzov v anglickom jazyku účastníčky získali certifikáty.

Veľmi nás teší, že sa nám vďaka Program EU - Erasmus+ podarilo vycestovať a zvýšiť si svoju odbornosť takýmto atraktívnym spôsobom. O to viac nás teší, že sa nám podarilo úspešne vypracovať ďalší projekt týkajúci sa strategických partnerstiev v EU.

Vypracovala: Kútniková