Piatok 24.01.2020, Timotej


Sme transparentní

Prihlásenie

Vzdelávanie pedagogických pracovníkov cez Erazmus v MŠ I.mája, Banská Štiavnica

V júli 2018 absolvovali 4 učiteľky našej MŠ jazykový kurz na Malte cez projekt vďaka Erazmu, ktorý bol zameraný tak ,aby naplnil potreby našej materskej školy.Účastníčky: Mgr.Alexandra Boková, Mgr.Andrea Pauková, Mgr. Marianna Andacká. Eva Pecníková sa nielen zlepšili v komunikácií v anglickom jazyku, ale jednotlivé kurzy obohatili účastníčky o nové zručnosti ,ktoré používajú vo svojej pedagogickej činnosti.

Marianna Andacká sa zúčastnila kurzu Výučba anglického jazyka pre najmenších. Učiteľka sa dozvedala nové postupy a metódy ,ktoré uplatňuje vo svojej práci ako plánovať aktivity v triede, ako motivovať deti, ako byť citlivý k potrebám detí, striedanie rôznych aktivít pri učení sa anglického jazyka.

V triede používame veľa prvkov dramatickej výchovy, pohybové hry, vyrábame pojmové mapy, využívame digitálne pomôcky. Hlavná metóda je : POVEDZ,ZAHRAJ, ZOPAKUJ. Keďže sa deti naučia 2 slová za lekciu, chystáme aktivity, ktoré sú pohybovo a vizuálne zaujímavé, striedame grafomotorické činnosti s motorickými. Každé dieťa je na inom stupni emocionálneho vývoja a tomu prispôsobujeme aj vyučovanie. Plánujeme viac aktivít ,aby to bola výzva pre deti, ktoré už skončili úlohu. Hlavne využívame vizuálne znázorňovanie, pretože objasní dieťaťu naučené a zároveň ho učiní permanentnejším , kým slovné usmerňovanie je dočasné.

 

 

 

 

 

Eva Pecníková sa zúčastnila kurzu Ako rozširovať poznatky detí na exkurziách. Po absolvovaní kurzu sme sa pustili čo najefektívnejšie a častejšie využívať aj exkurzie, výlety, turistické prechádzky, na výučbu anglického jazyka, ktorý sa stal súčasťou vzdelávacích aktivít. Naše exkurzie sa stali pre deti vítanou zmenou a únikom z rutiny, zvlášť pri návšteve Botanickej záhrady, mesta Banská Štiavnica, prechádzok do blízkej okolitej prírody. Nenásilnou formou sa deti učili anglický jazyk a aj vzdelávali vo rôznych edukačných aktivitách. Bolo skvelé, keď sme zaraďovali do týždňa plánovaných aktivít aj exkurziu, ktorá súvisela s témou. A čo je dôležité? Pri plánovaní je dôležité poznať fyzické možnosti detí, zabezpečiť ich bezpečnosť a s deťmi vykonávať aktivity, ktoré podporia ich záujem o danú tému.